VIGTIG INFORMATION.


Som det er bekendt, så er vi i en situation,

hvor Danmark lukker ned for sociale arrangementer.


Solrød gamle skole er således lukket frem til den 29 marts.

Dette betyder desværre, at vi  ikke har vores lokaler

til det næste arrangement den. 28 marts. 


Derfor aflyses vores marts arrangement i år.


Vi vil prøve at få lokalerne en lødag i maj,

så vi stadig har 2 arrangementer inden sommerferien.


 Vi vil løbende følge udviklingen,

og holde jer orienteret her på siden.


Mange glade men også bekymrede hilsner.

Them


Betaling af Kontingent og Arrangementer:


Kontingent: Kr. 250,- skal være betalt for at deltage i klubbens arrangementer.


Kontingentet betales i januar og gælder for årstallet


Arrangementer:


Invitationer udsendes med oplysninger om åbningstid samt tilmeldings/betalingsfrist.


Beløbene indbetales(efter generalforsamling) på:

(tilmelding og svar på samme sendes pr. e-mail)

Danske Bank: reg nr 3349 - konto 3 304 566. Husk at skrive navn el. medl.nr


Det er ikke længere muligt at betale ved indgangen, så al betaling skal ske via netbank.


Tilmeldinger og reservationer senest 5 dage før arr.-dato til:


Formanden Them: jitterbugpc@gmail.com

    Der er pt. stoppet for tilgang af nye medlemmer.

Muligheden for at købe gæstebillet, samt blive opskrevet på venteliste foreligger.

Kontakt Formanden  Them på 5337 4080 og oplys navn, tlf.nr. og evt. mail adresse.
VEDTÆGTER

for

Jitterbug Party Club

Solrød

§ 1. Navn og hjemsted


Klubbens navn er Jitterbug Party Club, Solrød, forkortet JPC Solrød.

Klubbens hjemsted er Solrød Kommune.

Klubben er hovedklub for alle senere opståede klubber under samme navn efterfulgt af et stednavn.


§ 2. Formål


Klubbens formål er at virke til gavn for medlemmernes primære interesse for jitterbug på motionsplan.


§ 3. Medlemmerne og deres status


Under forbehold af bestyrelsens sanktion kan som medlem optages enhver med interesse for dans i almindelighed og jitterbug i særdeleshed.

Ved aktive medlemmer forstås medlemmer, der deltager i klubbens arrangementer.

A-medlemmer = aktive medlemmer, der er fyldt 18 år pr. 1.1.

B-medlemmer = passive medlemmer i alle aldre.

C-medlemmer = æresmedlemmer.

C-medlemsstatus tildeles af bestyrelsen.

Klubbens medlemmer er underkastet hovedklubbens love samt i henhold hertil dets organers trufne bestemmelser.


§ 4. Udmeldelse og udelukkelse


Bestyrelsen kan udelukke medlemmer for et bestemt tidsrum eller for altid, hvis de ved handling eller omtale skader klubbens omdømme eller klubbens interesser. Bestyrelsens beslutning om udelukkelse kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for udelukkelsen.

Bestyrelsen er på anmodning af den, hvem optagelse er blevet nægtet, eller som er blevet udelukket, pligtig til at forelægge sin beslutning på førstkommende generalforsamling til prøvelse.

Hvis et betalende medlem uden grund ikke deltager i klubbens arrangementer gennem længere tid, kan medlemskabet fratages og medlemmet skifter plads med en fra ventelisten.§ 5. Ledelse


Klubben ledes af en formand, en kasserer, en sekretær samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Valg af formand og kasserer gælder for 2 år ad gangen øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter gælder for et år ad gangen. Formandsvalg i lige år og kasserervalg i ulige år.

Valgbare til bestyrelsen er kun A-medlemmer og C-medlemmer, dog skal bestyrelsesmedlemmerne have fuld myndighedsalder.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, hvoriblandt formanden, og i dennes fravær kassereren, er tilstede, jfr. § 4, 1.afsnit.§ 6. Regnskab og økonomi


Kontingentet for de under klubben hørende medlemsgrupper fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræves årligt lige efter generalforsamlingen og betales forud.

Bestyrelsen kan give ethvert medlem en frikontingentperiode.

Hvis kontingentet ikke er betalt senest én måned efter forfaldstid slettes medlemmet af foreningen og kan kun optages her, eller i andre JPC-klubber mod at betale et indskud svarende til et års kontingent foruden strafgebyr. Ved gentagne forsent indbetalte kontingenter fastsætter bestyrelsen selv strafgebyret og eventuel sletning af medlemskab.

Regnskabsåret går fra 1.1. til 31.12.

Klubbens reviderede regnskab skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Regnskabet føres af klubbens kasserer og revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer, valgt for et år ad gangen. Skulle en revisor få varigt forfald, udpeger bestyrelsen en afløser med funktionstid til næste generalforsamling.§ 7. Generalforsamling


Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside med angivelse af dagsorden, tid og sted.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagens behandlingsmåde, afstemningerne og disses resultater.

Alle valg foregår skriftligt, når flere end det nødvendige antal kandidater er foreslået.

Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og lovligt indkaldt generalforsamling er altid beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer.

B-medlemmer har ikke stemmeret, men taleret.

Kun medlemmer, der ikke er i kontingent- eller honorarrestance, har adgang til generalforsamlingen.


Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal altid indeholde:

1. Valg af dirigent og to stemmetællere

2. Formandens beretning til godkendelse

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingenter

5. Forslag

6. Valg: a) Valg af formand

b) Valg af kasserer

c) Valg af sekretær

d) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

e) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

f) Valg af 2 revisorer7. Eventuelt.


Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, og skal tillige finde sted, når mindst 10% af klubbens medlemmer på begæring kræver dette ved en skriftlig motiveret dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med fusion afholdes med 2 dagsordener. 1. dagsorden skal indeholde de vedtægtsændringer, der er nødvendige for fusion. 2. dagsorden skal indeholde valg, fastsættelse af kontingenter m.m.


§ 8. Udvalg


Disse udvalg kan enten konstituere sig selv eller ved bestyrelsen, overfor hvilken udvalget er ansvarlig, idet hvert udvalg har mindst et bestyrelsesmedlem som medlem.


§ 9. Opløsning og fusion


Bestyrelsen kan til generalforsamlingen stille forslag om klubbens opløsning eller fusion med anden forening. Fusion kan vedtages umiddelbart ved afstemning, jfr. § 7, 3., 9. og 12. afsnit.

For at en opløsning kan finde sted kræves, at to på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med 4 ugers mellemrum og begge beslutningsdygtige, jfr. § 7, 3. og 9. afsnit, vedtager opløsningen med 2/3 majoritet blandt de fremmødte.

Ved klubbens ophør vil indkøbt materiel samt kassebeholdningen overgå til ungdomsarbejdet i Solrød Kommune.


Disse vedtægter erstatter tidligere vedtægter godkendt på generalforsamlingen den 22.01.2008, og ovenstående vedtægter er godkendt på generalforsamlingen den 18.01.2016